Podmienky ochrany osobných údajov

I.

základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je MramorLand, s. r. o. IČO 316 24 391 so sídlom Hlavná 23/163  Medzibrod, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka 2535/S Zapísaný / á v živnostenskom registri vedenom v Banskej Bystrici (ďalej len: "správca").

2. Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Hlavná 23/163  Medzibrod

e-mail: marketing@mramorland.sk

telefón: +421 915 615 369

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi poverenca sú: marketing@mramorland.sk

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal:

● meno a priezvisko

● e-mailová adresa

● poštová adresa

● telefón

● iné údaje, ktoré poskytol zákazník

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy/požiadavky/objednávky.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

● plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

● splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,

● oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

● Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

● vybavenie Vašej objednávky, požiadavky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky alebo požiadavky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,

● plnenie právnych povinností voči štátu,

● zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany správcu nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. K takémuto spracovaniu ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

IV.

Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje

● po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

● po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

● podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácií platieb na základe zmluvy,

● zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

● zaisťujúce marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI.

Spracovatelia osobných údajov

1.       Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom.

VI.

Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

● právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

● právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,

● právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

● právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,

● právo na prenos údajov podľa čl. 20 GDPR a

● právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na chránenom spojení